Vogošća: Javni poziv za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Tradicionalni Javni poziv za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu raspisan je u petak, 03.novembra 2017. godine. S tim u vezi, jasno je definisano ko ima pravo prijave po ovom pozivu a to su udruženja, fondacije, organizacije i asocijacije.

Prema riječima Amira Misirlića, šefa Odsjeka za integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti u Općini Vogošća, oblasti koje će biti sufinansirane su zaštita okoliša, turizam, razvoj sporta, obrazovanje, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, zaštita kulturno historijskog naslijeđa, zaštita i promocija ljudskih prava i projekti humanitarnog karaktera.

Svaka organizacija/aplikant koji aplicira za sredstva iz granta namjenjenog sportskim organizacijama uz opštu dokumentaciju treba priložiti i dodatnu, što je također dugogodišnja praksa po kojoj se ovaj Javni poziv ne razlikuje od dosadašnjih. Uslovi za korištenje sredstava budžeta Općine Vogošća su da u projektu učestvuju građani Općine Vogošća ili korist imaju građani Općine Vogošća te da projekat zadovoljava niz krterija među kojima su relevantnost, iskustvo u upravljanju projektima, kriterij masovnosti, kriterij višestrukih izvora finansiranja a bodovaće se i kriterij inkluzivnosti.

Obrazac za prijavu projekta zainteresovani mogu dobiti na info-pultu u Općini Vogošća ili putem e-maila, dok za sve informacije aplikanti se mogu obratiti Emiru Dragolju putem telefona 033/586-414. Prijava sa dokumentacijom podnosi se Službi za privredu, integrisani lokalni razvoji društvene djelatnosti Općine Vogošća do 3.decembra 2017. godine. Neblagovremene i nepotpune aplikacije se neće uzimati u razmatranje.

Recimo i to da je uporedo sa ovim u toku i Javni poziv za izbor i imenovanje člana Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava Općine Vogošća po pristiglim projektima po javnom pozivu iz reda organizacija civilnog društva. Pravo učešća imaju sve organizacije civilnog društva sa sjedištem u Općini Vogošća koje i predlažu kandidate. “Općinski načelnik će iz reda prijavljenih kandidata izabrati člana Komisije i njegovog zamjenika“, kazao je, također, Misirlić. I ovaj Javni poziv je otvoren do 3.decembra 2017. godine.

rtvVogosca.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.