Pravilnik i Uslovi Portala

Uslovi korištenja portala evropamagazin.com

Dobro došli na portal evropamagazin.com. Korisnici su dužni redovno čitati pravila korištenja. Podrazumijeva se da su korisnici korištenjem evropamagazin.com portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati sa trenutnim pravilima korištenja, kao i to da su ista pravila razumjeli i pridržavaju ih se u potpunosti.

Novinari/Reporteri

Evropa Magazina prvi put je počela sa radom u printanom izdanju sa sjedištem u Sjedninjenim Američkim Državama. Evropa Magazin je Medij koji eggzistira na svjetskoj sceni a trenutno sjedište ovog medija je u Ilijašu i s tim spada u informativni portal koji podliježe Zakonima Bosne i Hercegovine a takođe usklađeno Evropskom Poveljom o Slobodi Štampe.
Evropa Magazin svojim redovnim dopisnicima izdaje akreditacije koje se mogu verifikovati pozivom na broj koji je izlista na ovom portalu.

 

Marketing, Oglasi i Reklame

U svrhu ponude što kvalitetnije usluge Evropa Magazin zadržava pravo da uređuje, mijenja, obriše ili odbije da objavi oglase, reklame ili druge promotivne materijale koji ne zadovoljavaju dole navedena pravila.

Prilikom korištenja servisa Marketing nije dozvoljeno:

 • objavljivati oglase i reklame koji krše pravila i uslove korištenja
 • objavljivati nepotpune i nejasne oglase i reklame
 • postavljati oglase u neodgovarajuće kategorije
 • isticati naslov i/ili tekst oglasa svim velikim slovima ili isticati oglas bilo kakvim nestandardnim karakterima
 • isticati naslov i/ili tekst oglasa ili reklame bilo kakvim atributima (jedinstveno, nevjerovatno, neponovljivo, najjeftinije, akcija…)
 • u naslovu navoditi bilo šta osim subjekta oglasa
 • registrovati više korisničkih naloga i registrovati se ponovo ukoliko je korisnički nalog suspendovan/banovan od strane redakcije i administracije portala
 • objavljivati spam sadržaje i netačne informacije
 • objavljivati oglase i reklame s namjerom nanošenja štete trećim licima
 • reklamirati druge internet oglasnike, portale, web stranice ili blogove
 • objavljivati oglase i reklame sa pornografskim, fašističkim, rasističkim i bilo kakvim drugim uvredljivim sadržajem koji nije u skladu s važećim zakonskim propisima
 • objavljivati oglase i reklame koji na bilo koji način nanose štetu portalu evropamagazin.com i Ilijas.net ili bilo kojem drugom portalu koji spada u našu mrežu

Evropa Magazin ne garantuje i ne snosi odgovornost za:

 • štetu nastalu korištenjem Marketing servisa
 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa i reklama kao ni ličnih podataka oglašivača
 • kvalitet proizvoda i usluga koje se oglašavaju
 • nesmetano funkcionisanje sistema oglasa u svakom trenutku i bez ikakvih poteškoća

Evropa Magazin zadržava pravo da pristup oglasima i reklamama zabrani korisnicima koji:

 • na bilo koji način krše pravila i uslove korištenja
 • na bilo koji način ometaju rad oglasa i portala
 • na bilo koji način vrijeđaju oglašivače i korisnike
 • na bilo koji način zloupotrebljavaju portal Evropa Magazin (npr. kopiranjem sadržaja na nekom drugom mediju za oglašavanje…)

Za svaku kupljenu reklamu ili oglas korisniku tog servisa garantujemo statistiku o broju pregleda reklame kao i broj direktnih posjeta na reklamu.

Svaka zloupotreba marketing usluge će biti sankcionisana, a svi oglasi i reklame koji ne budu objavljeni po navedenim pravilima će biti izbrisani, dok će njihovim autorima biti blokiran korisnički račun.

Evropa Magazin zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedujemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja je nastala zbog vaših aktivnosti na portalu.

Evropa Magazin zadržava pravo uklanjanja oglasa ili reklame bez najave i objašnjenja, kao i pravo neodobravanja komercijalnih oglasa koji krše navedena pravila i uslove korištenja. Pravila i uslovi korištenja Marketing servisa podložni su izmjenama i/ili dopunama bez prethodne najave.

Reklame i oglasi povremeno mogu biti nedostupni zbog različitih tehničkih poteškoća. Ukoliko imate pitanja vezano za oglase kontaktirajte nas na Email adresu navedenu u portalu ili nas pozovite na broj koji je izlistan na portalu.

Autorska prava

Sadržaj na Evropa Magazin je zaštićen autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu vlasnika sadržaja ili uz obavezno navođenje izvora.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan obavijestiti  Urednika portala.

Registracija korisnika i posjetioca portala

Registracijom korisnik dobija podatke o svom korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom usluga Evropa Magazina. Takođe, smatra se da je prije registracije korisnik pročitao uslove korištenja portala, te da se sa istim slaže i da ih je u potpunosti razumio.

Evropa Magazin korisnicima ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih email adresa.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Evropa Magazin poštuje privatnost svojih korisnika i posjetioca. Svi podaci iz procesa registracije na bilo koji servis, te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Evropa Magazin ni pod kojim uslovima neće iste učiniti dostupnima trećim licima, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Sadržaj portala

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama, člancima i komentarima, ne odražavaju stavove urednika portala, već su to lični stavovi autora navedenih sadržaja.

Evropa Magazin nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetioci na portalu ili putem servisa portala. Evropa Magazin zadržava pravo da koristiti sadržaje objavljene na portalu.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiocima portala i njegovih servisa.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a posebno slike, video, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na portalu.

Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakva nadoknada. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo, te da na isti polažu autorska prava.

Evropa Magazin poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva, te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću saglasnost sa gore navedenim stavovima.

Neki od linkova na portalu vode na web stranice i usluge koji nisu u vlasništvu, niti pod kontrolom portala Evropa Magazin . Evropa Magazin nije odgovoran za sadržaj i usluge koje se nude na takvim stranicama.

Evropa Magazin zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja na portalu i servisima, i to bez obaveze prethodne najave. Portal nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu prilikom takvih promjena.

Ukidanje i zabrana korištenja portala i servisa

Evropa Magazin zadržava pravo da ukine ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jednog ili više servisa za koji ste registrovani, a bez prethodne najave i obrazloženja.

Evropa Magazin ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem Vašeg korisničkog računa.

Registrovani članovi portala Evropa Magazin

 • Svaki registrovan član ima pravo objavljivati sadržaje na portalu Evropa Magazin
 • Objavljen sadržaj podliježe gore navedenim pravilima
 • Autor sadržaja ima pristup i mogućnost brisanja ili i uređivanja svog objavljenog sadržaja.

Promjene uslova korištenja

Evropa Magazin zadržava pravo promjene uslova korištenja u bilo kojem trenutku, i neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proistekle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu ili servisima portala.

Odricanje od odgovornosti

Evropa Magazin se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem naziva Evropa Magazin, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja naziva Evropa Magazin, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja naziva Evropa Magazin kao i svih servisa koji su dio Evropa Magazina.

Ova pravila se primljenjuju od 18.10.2017. godine.