Naruči knjigu: Emir Bektić ”Kad osvaneš sam”

Autobiografska priča,

Recezent i lektor g-din. Avdo Huseinović i promotor Fikret Hodžić

Knjiga govori o mom djetinjstvu, periodu odrastanja do rata, početak rata, zatim teški humanitarni uslovi u toku rata i stradanja stanovništva! Pad Srebrenice, zatim put spasa s ocem, gubitak oca u šumi, dva zarobljavanja i nakon rata gubitk majke! Život sestre i mene bez oba roditelja, školovanje…

Posjetite Facebook stranicu OVDJE.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.