Je li obavezno mrdanje kažiprstom na kratkom sjedenju?

Pitanje: Es selamu alejkum. Da li je obavezno mrdanje kažiprstom između dvije sedžde, tj. kratkom sjedenju? Recite nam više o tome. Allah vas pomogao!

Odgovor: We alejkumu-s-selam we rahmetullahi we berekatuhu. Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-‘alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in.

Niko od prethodnih islamskih učenjaka, učenjaka selefa, nije rekao o propisanosti micanja ili pokazivanja kažiprstom između dvije sedžde, a kamoli da je rekao da je to obaveza.

Muslimani su naslijedili od tih učenjaka selefa način obavljanja namaza bez tog micanja ili pokazivanja kažiprstom između dvije sedžde, da li zbog slabosti samog predanja ili zbog njegovog suprostavljanja brojnijim vjerodostojnim predajama. Imam Abdur-Rezzak, rahimehullahu te’ala, je zabilježio predaju Vail b. Hudžra u kojoj se spominje da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pokazivao kažiprstom na sjedenju a zatim učinio sedždu.

Zabilježio ju je preko Sevrija, Asima b. Kulejba, Vail b. Hudžra. Imam El-Bejheki, rahimehullahu te’ala, u svome djelu “Es-Sunen el-kubra” (2/131) kaže: “Poglavlje o onome što je došlo o pravljenju halke između srednjeg prsta i palca” – zatim je spomenuo hadis Vail b. Hudžra, da bi poslije njegovog spomena rekao: “Mi odabiremo hadis Ibn-Omera i Ibnu ez-Zubejra zbog njegove vjerodostojnosti i jačine njegovih puteva kojima je došao, kao i prednosti ljudi, prenosilaca ovog hadisa, njihovom ugledu i vrijednosti nad Asim b. Kulejbom.” Šejhovi Albani i Bin Baz kažu da se u ovom predanju Abdur-Rezzak razišao sa Muhammed b. Jusufom el-Firjabijom i Abdullahom b. El-Velidom koji prenose hadis Vaila b. Hudžra izravno iz Sevrijevih usta, ali bez spominjanja sedžde nakon pokazivanja prstom, što ukazuje da se radilo o prvom ili drugom tešehhudu a ne između dvije sedžde. Tako da je greška došla u Abdur-Rezzakovom predanju od njega samog.

Naročito kada se uzme u obzir da je Muhammed b. Jusuf el-Firjabi bolje i više pamtio Sevrijevih hadisa od Abdur-Rezzaka. Takođe, pored ovog hadisa, oni koji zastupaju mišljenje da je propisano micanje kažiprstom između dvije sedžde, spominju opće hadise o micanju ili pokazivanju kažiprsta u kojima se spominje da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada bi sjeo pokazivao svojim kažiprstom.