Gornja Luka: Radovi na ugradnji ulične rasvjete

U toku su radovi na ugradnji elektronske instalacije i uzemljenja za uličnu rasvjetu u Gornjoj Luci. Radovi su u toku i napreduju prema planiranom raspordu.

Stanovnici ovog dijela Luke su zadovoljni i podržavaju sve radove ovog tipa koji će doprinjeti boljim uslovima u lokalnoj zajednici.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.