Bosnu i Hercegovinu u ratu napustilo 1,2 miliona ljudi

Bosnu i Hercegovinu je u proteklom ratu napustilo 1,2 miliona ljudi. U zemlju se u međuvremenu vratilo 450.000 ljudi, izjavila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Prema njenim riječima unutar Bosne i Hercegovine usljed ratnih zbivanja interno je raseljeno oko milion ljudi. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pruža direktnu pomoć u izgradnji stambenih jedinica za oko 98.000 interno raseljenih lica.

Rok za povratak koji je zadalo ovo ministarstvo je 2020. godina. Do tada je potrebno osigurati 34.000 stambenih jedinica.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.