Uslovi

Uslovi korištenja portala evropamagazin.com

Dobro došli na portal evropamagazin.com. Korisnici su dužni redovno čitati pravila korištenja. Podrazumijeva se da su korisnici korištenjem evropamagazin.com portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati sa trenutnim pravilima korištenja, kao i to da su ista pravila razumjeli i pridržavaju ih se u potpunosti.

Newsletter (eMail)

 • Korisnički podaci će se koristiti isključivo u informativne svrhe,tj. najave novih proizvoda, događaja i ostale promotivne aktivnosti.
 • Korisnički podaci su dostupni samo portalu evropamagazin.com
 • Korisnik se prijavljuje na uslugu primanja newsletter-a dobrovoljno, unoseći minimalne lične podatke, sa ciljem da dobije informacije za koje je usluga predviđena. Takva usluga neće biti smatrana nepoželjnom (Spam) porukom od strane korisnika usluge.
 • Korisnik se sa usluge može odjaviti u bilo kom trenutku
 • Korisnik je dužan štititi svoje lične podatke. Od korisnika se ne zahtjeva da unese tačno ime i/ili prezime.
 • Korisnik je dužan unjeti tačnu email adresu ukoliko želi dobijati obavjesti na koje se prijavljuje.
 • Korisnici ne smiju unositi lažne ili tuđe email adrese. Zabranjen je i unos velikog broja email adresa od strane istog korisnika.
 • Portal evropamagazin.com neće biti odgovoran ukoliko treća lica dođu do ličnih podataka korisnika nelegalnim putem (npr.hakerskim napadom i sl.)
 • Svako kršenje pravila biće sankcionisano.

Ukoliko imate pitanja ili problema vezano za Newsletter kontaktirajte nas na email adresu klixbih@gmail.com ili na broj +38762 118 465

Oglasi

U svrhu ponude što kvalitetnije usluge evropamagazin.com zadržava pravo da uređuje, mijenja, obriše ili odbije da objavi oglase koji ne zadovoljavaju dole navedena pravila.

Prilikom korištenja servisa Oglasa nije dozvoljeno:

 • objavljivati oglase koji krše pravila i uslove korištenja
 • objavljivati nepotpune i nejasne oglase
 • postavljati oglase u neodgovarajuće kategorije
 • isticati naslov i/ili tekst oglasa svim velikim slovima ili isticati oglas bilo kakvim nestandardnim karakterima
 • isticati naslov i/ili tekst oglasa bilo kakvim atributima (jedinstveno, nevjerovatno, neponovljivo, najjeftinije, akcija…)
 • u naslovu navoditi bilo šta osim subjekta oglasa
 • registrovati više korisničkih naloga i registrovati se ponovo ukoliko je korisnički nalog suspendovan/banovan od strane administratora
 • objavljivati spam sadržaje i netačne oglase
 • objavljivati oglase s namjerom nanošenja štete trećim licima
 • reklamirati druge internet oglasnike, portale, web stranice ili blogove
 • objavljivati oglase koji reklamiraju lijekove
 • objavljivati oglase sa pornografskim, fašističkim, rasističkim i bilo kakvim drugim uvredljivim sadržajem koji nije u skladu s važećim zakonskim propisima
 • objavljivati oglase koji na bilo koji način nanose štetu portalu evropamagazin.com ili bilo kojem drugom portalu

Portal evropamagazin.com ne garantuje i ne snosi odgovornost za:

 • štetu nastalu korištenjem servisa oglasa
 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa kao ni ličnih podataka oglašivača
 • kvalitet proizvoda i usluga koje se oglašavaju
 • nesmetano funkcionisanje sistema oglasa u svakom trenutku i bez ikakvih poteškoća

evropamagazin.com zadržava pravo da pristup oglasima zabrani korisnicima koji:

 • na bilo koji način krše pravila i uslove korištenja
 • na bilo koji način ometaju rad oglasa i portala
 • na bilo koji način vrijeđaju oglašivače i korisnike
 • na bilo koji način zloupotrebljavaju portal evropamagazin.com (npr. kopiranjem oglasa na nekom drugom mediju za oglašavanje…)

Svaka zloupotreba oglasa će biti sankcionisana, a svi oglasi koji ne budu objavljeni po navedenim pravilima će biti izbrisani, dok će njihovim autorima biti blokiran korisnički račun.

Portal evropamagazin.com zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedujemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja je nastala zbog vaših aktivnosti na portalu.

Portal evropamagazin.com zadržava pravo uklanjanja oglasa bez najave i objašnjenja, kao i pravo neodobravanja komercijalnih oglasa koji krše navedena pravila i uslove korištenja. Pravila i uslovi korištenja oglasa podložni su izmjenama i/ili dopunama bez prethodne najave.

Oglasi povremeno mogu biti nedostupni zbog različitih tehničkih poteškoća. Ukoliko imate pitanja vezano za oglase kontaktirajte nas ovdje.

Komentari

Portal koristi integrisani sistem komentarisanja. Da bi komentarisali, ne morate biti registrovani korisnik portala evropamagazin.com, što vas ne oslobađa pravne odgovornosti. Ukoliko prekršite pravila korištenja zadržavamo pravo da ne objavimo komentar, obrišemo ga ili u izuzetnim slučajevima otkrijemo podatke o vama sa kojima raspolažemo.

Ponašajte se kulturno i biraje rječnik kojim ćete pisati. Suzdržavajte se od vrijeđanja po bilo kom osnovu, te nepotrebnih svađa i prepucavanja. Za sve nastale probleme i pitanja kontaktirajte administratora.

Trudite se da vaši komentari budu sadržajni i zanimljivi. Ono što pišete definiše vašu ličnost. Imajte u vidu da Vaši komentari mogu nanijeti štetu trećim licima.

Komentarisati možete latinicom ili ćirilicom kao zvaničnim pismima u Bosni i Hercegovini.

CAPS LOCK – pisanje cijelih rečenica velikim slovima ne smatra se pristojnim jer ukazuje na galamu i viku.

Reklamiranje drugih sajtova, portala, blogova i slično je zabranjeno.

Spam se briše, a spameri sankcionišu. Administrator po slobodnoj procjeni odlučuje šta je spam, a šta nije.

Zabranjeno je postavljanje linkova i sadržaja koje ne zadovoljavaju minimum dobrog ukusa. Zabranjeni su svi materijali, slike i simboli koji su kažnjivi odgovarajućim zakonima. Osim materijala, zabranjeno je i postavljanje linkova na takve sadržaje. Ne toleriše se diskriminacija po polu, vjeri, nacionalnosti, godinama ili bilo čemu što vrijeđa pojedinca ili određenu grupaciju ljudi.

Autorska prava

Sadržaj na portalu evropamagazin.com je zaštićen autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu vlasnika sadržaja.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan obavijestiti  Urednika koristeći kontakt formular ovdje

Registracija korisnika i posjetioca portala

Registracijom korisnik dobija podatke o svom korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom usluga portala evropamagazin.com. Takođe, smatra se da je prije registracije korisnik pročitao uslove korištenja portala, te da se sa istim slaže i da ih je u potpunosti razumio.

Portal evropamagazin.com korisnicima ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih email adresa.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Portal evropamagazin.com poštuje privatnost svojih korisnika i posjetioca. Svi podaci iz procesa registracije na bilo koji servis, te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Portal evropamagazin.com ni pod kojim uslovima neće iste učiniti dostupnima trećim licima, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Sadržaj portala

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama, člancima i komentarima, ne odražavaju stavove urednika portala, već su to lični stavovi autora navedenih sadržaja.

Portal evropamagazin.com nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetioci na portalu ili putem servisa portala. Portal evropamagazin.com zadržava pravo da koristiti neke od tih sadržaja.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiocima portala i njegovih servisa.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a posebno slike, video, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na portalu.

Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakva nadoknada. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo, te da na isti polažu autorska prava.

Portal evropamagazin.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva, te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću saglasnost sa gore navedenim stavovima.

Neki od linkova na portalu vode na web stranice i usluge koji nisu u vlasništvu, niti pod kontrolom portala evropamagazin.com. Portal evropamagazin.com nije odgovoran za sadržaj i usluge koje se nude na takvim stranicama.

Portal evropamagazin.com zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja na portalu i servisima, i to bez obaveze prethodne najave. Portal nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu prilikom takvih promjena.

Ukidanje i zabrana korištenja portala i servisa

Portal evropamagazin.com zadržava pravo da ukine ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jednog ili više servisa za koji ste registrovani, a bez prethodne najave i obrazloženja.

Portal evropamagazin.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem Vašeg korisničkog računa.

Registrovani članovi portala evropamagazin.com

 • Svaki registrovan član ima pravo objavljivati sadržaje na portalu evropamagazin.com
 • Objavljen sadržaj podliježe gore navedenim pravilima
 • Autor sadržaja ima pristup i mogućnost brisanja ili i uređivanja svog objavljenog sadržaja.

Promjene uslova korištenja

Portal evropamagazin.com zadržava pravo promjene uslova korištenja u bilo kojem trenutku, i neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proistekle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu ili servisima portala.

Ova pravila se primljenjuju od 30.12.2016. godine.